Tag Archives: ข้าวกล่องส่งงานประชุม

ข้าวกล่องส่งเขตนิคมบางปูสมุทรปราการ

ข้าวกล่องพ่อครัวแมว ครั้งนี้ส่งพี่มะยมที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เขตนิคมบางปูสมุทรปราการครับ Continue reading ข้าวกล่องส่งเขตนิคมบางปูสมุทรปราการ